شماره حساب های مرکز

شماره حساب موسسه ارشدان
نام صاحب حساب بانک شماره کارت شماره حساب
شمس الدین یوسفیان ملا شهر 5047061026931069

700806287663


 

شماره حساب ارشدان
نام صاحب حساب نوع شماره حساب نام بانک شماره شبا
شمس الدین یوسفیان ملا شبا بانک شهر 
IR490610000000700806287663

 

گالری عکس